Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

Welkom bij Stichting Midas!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Stichting Midas gevestigd aan de Hogeschoollaan 1, 4818 CR in Breda en de website naam is www.midas.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Stichting Midas, de website niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 1. Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Stichting Midas te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

 1. Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Stichting Midas en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Stichting Midas. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Stichting Midas voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van Stichting Midas kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van Stichting Midas verkopen, verhuren of in sub licentie geven
 • materiaal van Stichting Midas reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueren van inhoud van Stichting Midas

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Stichting Midas filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Stichting Midas, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Stichting Midas niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Stichting Midas behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Stichting Midas een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

 1. Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Stichting Midas; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Stichting Midas. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Stichting Midas of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

 1. Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

 1. Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

 1. Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

 

 1. Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Algemene voorwaarden ticketverkoop 

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Stichting Midas voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Midas;

Boeking
Het totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement;

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Stichting Midas verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Stichting Midas
Stichting Midas, gevestigd te Hogeschoollaan 1 4818CR te Breda

Website
De website www.midas.nl.

 

 

Artikel 2 Algemeen
2.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Stichting Midas worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Stichting Midas, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Stichting Midas treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Stichting Midas is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Stichting Midas een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Stichting Midas verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Stichting Midas aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Stichting Midas kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

 

 

 

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Stichting Midas of via Winkelverkoop, dan wel telefonisch via het door Stichting Midas op haar Website aangegeven telefoonnummer

4.2 De door Stichting Midas geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Stichting Midas aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Stichting Midas niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Stichting Midas of Organisator, kan Stichting Midas en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Stichting Midas en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Stichting Midas op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

 

Artikel 5 Fulfillment
5.1 Stichting Midas streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Stichting Midas.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Stichting Midas retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Stichting Midas niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Stichting Midas besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Stichting Midas behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

 

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Stichting Midas kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Stichting Midas aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Stichting Midas verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Stichting Midas wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 Stichting Midas kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover Stichting Midas tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Stichting Midas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Stichting Midas door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Stichting Midas gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Stichting Midas uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Stichting Midas.